You are here

Osakkeiden hankintahinta jakautumishetkellä 2005

Fortum Oyj:n keväällä 2005 jakaman osingon verotus

Fortum Oyj jakoi keväällä 2005 osinkoa kahdessa osassa: osittain käteisenä ja osittain Neste Oil Oyj:n osakkeina. Fortum Oyj:n osakkeenomistaja sai käteisenä osinkoa 0,58 euroa per osake. Lisäksi osinkona jaettiin Neste Oil Oyj:n osakkeita niin, että jokainen osakkeenomistaja sai neljää Fortum Oyj:n osaketta kohden yhden Neste Oil Oyj:n osakkeen.

Vuodesta 2005 lähtien Suomessa asuva yksityishenkilö on ollut velvollinen maksamaan veroa pörssiyhtiön osingoista, koska osinkoihin ei enää liity yhtiöveron hyvitystä. Vuonna 2005 pörssiosinkoon kohdistuu 15,96 % vero (57 % osingosta on yksityishenkilön veronalaista pääomatuloa ja pääomatuloverokanta on 28 %).

Keskusverolautakunnan antaman päätöksen mukaan saadun osingon määräksi osakkaan verotuksessa katsotaan hänen saamiensa osakkeiden käypä arvo sillä hetkellä, jolloin osinko on nostettavissa. Sillä seikalla, että vain osa saadun osingon määrästä luettiin TVL 33a §:n nojalla henkilön veronalaiseksi tuloksi, ei ollut vaikutusta osinkoina saatujen osakkeiden hankintamenon määrään.

Käypänä arvona voitaneen pitää näiden osakkeiden liikkeellelaskuhintaa, jos osinko on jaettu ennen listautumista. Jos osinko jaetaan listautumisen jälkeen, osinkona jaettavat osakkeet arvostettaneen käypään arvoon, joka perustuu osingon nostettavissa olopäivän pörssikurssiin.

Ei ole täysin varmaa, mikä hinta katsotaan osinkona saadun Neste Oil Oyj:n osakkeen hankintahinnaksi osingonsaajan verotuksessa. Fortum Oyj teki osingonjakopäätöksen 15.4.2005 ja Neste Oil Oyj listattiin pörssiin 18.4.2005. Osingonjakopäätöspäivän ja listautumispäivän välissä oli viikonloppu. Neste Oil Oyj:n osakkeen listautumishinta (nk. IPO-hinta) oli 15,00 euroa. Ensimmäisen päivän (18.4.2005) päätöskurssi oli 16,18 euroa.  

On mahdollista katsoa, että osinko oli nostettavissa listautumishintaan eli 15,00 euron hintaan, jolloin osakkeen hankintahinta verotuksessa olisi 15,00 euroa. Toisaalta osakkeenomistaja voi myös tehdä vaatimuksen, että hänen verotuksessaan käytettäisiin jotakin muuta arvoa esim. ensimmäisen päivän päätöskurssia.

Esimerkki osingon verotuksesta

Neljällä Fortumin osakkeella osakkeenomistaja sai yhden Neste Oilin osakkeen. Seuraavassa esimerkissä kuvataan sellaisen osakkeenomistajan verotusta, joka omisti 100 kpl Fortumin osaketta. Esimerkissä oletetaan, että Neste Oilin osakkeen hankinta-arvona verotuksessa pidetään 15,00 euroa/osake.

  Kpl Osinko euroa/kpl Yht. euroa
Fortumin osakkeita 100 0,58 58,00
Neste Oilin osakkeita 25 15,00 375,00
Osinko yhteensä     433,00
Verot 15,96 %     69,10
Peritty ennakko (0,58 euroa/ Fortum-osake)     58,00
Lopullisessa verotuksessa perittävä vero     11,10

 

Fortum pidätti käteisosingon (0,58 euro/osake) ennakonpidätyksenä. Koska lopullinen vero ylittää käteisosingon, osingonsaaja joutuu vielä maksamaan osan verosta (vähintään 0,11 euroa/osake) lopullisen verotuksen yhteydessä

Pelkistetty esimerkki luovutusvoiton verotuksesta

Osakkeen hankintahinnalla on merkitystä myös luovutusvoittoverotuksessa. Yksityishenkilön verotuksessa luovutusvoittoon kohdistuu 28% vero. Jos osakkeenomistaja luovuttaa osinkona saamansa Neste Oilin osakkeen, osinkona saadun osakkeen hankintameno vaikuttaa luovutusvoiton määrään. Edellä esitetyssä tapauksessa  osakkeiden  hankintameno verotetaan osakkeen omistajan osinkotulona (vero: 15,6%), mutta vähentää sitä enemmän luovutusvoitonverotusta, mitä korkeampi hankintameno on ollut. 

Jos osakkeen hankintameno on 15 euroa ja osakkeen luovutushinta 27 euroa, veronalainen luovutusvoitto on 12 euroa (27 euroa-15 euroa).
 
Jos osakkeen hankintameno on 16,18 euroa ja osakkeen luovutushinta 27 euroa, veronalainen luovutusvoitto on 10,82 euroa (27 euroa - 16,18 euroa).

Neste Oil Oyj:n keväällä 2006 jakaman osingon verotus

Neste Oil Oyj:n hallitus on ehdottanut, että yhtiö jakaisi osinkoa 0,80 euroa osinkoa osakkeelta vuonna 2006. 

Vuonna 2006 Suomessa asuvan yksityishenkilöön saamaan pörssiosinkoon kohdistuu 19,6 % vero (70 % osingosta on yksityishenkilön veronalaista pääomatuloa ja pääomatuloverokanta on 28 %). Neste Oil Oyj pidättää ennakonpidätyksenä 19 % osakkeenomistajalle maksamansa osingon määrästä.

Esimerkki:

  Kpl Osinko euroa/ kpl Yht. euroa
Neste Oilin osakkeita 100 0,80 80,00
Vero 19,6 %     15,68
Perittävä ennakko (19 % osingon määrästä)     15,20
Lopullisessa verotuksessa perittävä vero     0,48